ഹഗ്ഗായി 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 4 -ാം വാക്യം

ഈ ആലയം ശൂന്യമായിരിക്കെ നിങ്ങൾക്കു തട്ടിട്ട വീടുകളിൽ പാർപ്പാൻ കാലമായോ?

ഹഗ്ഗായി (Haggai) 1:4 - Malayalam bible image quotes