ഹബക്കൂക് 3 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 18 -ാം വാക്യം

എങ്കിലും ഞാൻ യഹോവയിൽ ആനന്ദിക്കും; എന്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തിൽ ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കും.

ഹബക്കൂക് (Habakkuk) 3:18 - Malayalam bible image quotes