ഹബക്കൂക് 3 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 12 -ാം വാക്യം

ക്രോധത്തോടെ നീ ഭൂമിയിൽ ചവിട്ടുന്നു; കോപത്തോടെ ജാതികളെ മെതിക്കുന്നു.

ഹബക്കൂക് (Habakkuk) 3:12 - Malayalam bible image quotes