ഹബക്കൂക് 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 15 -ാം വാക്യം

അവൻ അവയെ ഒക്കെയും ചൂണ്ടൽകൊണ്ടു പിടിച്ചെടുക്കുന്നു; അവൻ വലകൊണ്ട് അവയെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു; കോരുവലയിൽ ചേർത്തുകൊള്ളുന്നു; അതുകൊണ്ട് അവൻ സന്തോഷിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു.

ഹബക്കൂക് (Habakkuk) 1:15 - Malayalam bible image quotes