ഹബക്കൂക് 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 14 -ാം വാക്യം

മനുഷ്യരെ സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെപ്പോലെയും അധിപതിയില്ലാത്ത ഇഴജാതികളെപ്പോലെയും ആക്കുന്നതും എന്ത്?

ഹബക്കൂക് (Habakkuk) 1:14 - Malayalam bible image quotes