ഹബക്കൂക് 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 10 -ാം വാക്യം

അവർ രാജാക്കന്മാരെ പരിഹസിക്കുന്നു; പ്രഭുക്കന്മാർ അവർക്കു ഹാസ്യമായിരിക്കുന്നു; അവർ ഏതു കോട്ടയെയുംകുറിച്ചു ചിരിക്കുന്നു; അവർ മണ്ണു കുന്നിച്ച് അതിനെ പിടിക്കും.

ഹബക്കൂക് (Habakkuk) 1:10 - Malayalam bible image quotes