ആമോസ് 9 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 8 -ാം വാക്യം

യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്‍ടി പാപമുള്ള രാജ്യത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നു; ഞാൻ അതിനെ ഭൂതലത്തിൽനിന്നു നശിപ്പിക്കും; എങ്കിലും ഞാൻ യാക്കോബ്ഗൃഹത്തെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കയില്ല എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്.

ആമോസ് (Amos) 9:8 - Malayalam bible image quotes