ആമോസ് 9 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 2 -ാം വാക്യം

അവർ പാതാളത്തിൽ തുരന്നുകടന്നാലും അവിടെനിന്ന് എന്റെ കൈ അവരെ പിടിക്കും; അവർ ആകാശത്തിലേക്കു കയറിപ്പോയാലും അവിടെനിന്നു ഞാൻ അവരെ ഇറക്കും.

ആമോസ് (Amos) 9:2 - Malayalam bible image quotes