ആമോസ് 9 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 15 -ാം വാക്യം

ഞാൻ അവരെ അവരുടെ ദേശത്തു നടും; ഞാൻ അവർക്കു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദേശത്തുനിന്ന് അവരെ ഇനി പറിച്ചുകളയുകയുമില്ല എന്നു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.

ആമോസ് (Amos) 9:15 - Malayalam bible image quotes