ആമോസ് 8 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 9 -ാം വാക്യം

അന്നാളിൽ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് സൂര്യനെ അസ്തമിപ്പിക്കയും പട്ടാപ്പകൽ ഭൂമിയെ ഇരുട്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

ആമോസ് (Amos) 8:9 - Malayalam bible image quotes