ആമോസ് 8 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 7 -ാം വാക്യം

ഞാൻ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ യാതൊന്നും ഒരുനാളും മറക്കയില്ല എന്നു യഹോവ യാക്കോബിന്റെ മഹിമയെച്ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ആമോസ് (Amos) 8:7 - Malayalam bible image quotes