ആമോസ് 8 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 6 -ാം വാക്യം

ദരിദ്രന്മാരെ വിഴുങ്ങുവാനും ദേശത്തിലെ സാധുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും പോകുന്നവരേ, ഇതു കേൾപ്പിൻ.

ആമോസ് (Amos) 8:6 - Malayalam bible image quotes