ആമോസ് 8 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 3 -ാം വാക്യം

അന്നാളിൽ മന്ദിരത്തിലെ ഗീതങ്ങൾ മുറവിളിയാകും എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാട്. ശവം അനവധി! എല്ലാടത്തും അവയെ എറിഞ്ഞുകളയും; മിണ്ടരുത്.

ആമോസ് (Amos) 8:3 - Malayalam bible image quotes