ആമോസ് 6 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 5 -ാം വാക്യം

നിങ്ങൾ വീണാനാദത്തോടെ വ്യർഥസംഗീതം ചെയ്തു ദാവീദ് എന്നപോലെ വാദിത്രങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ആമോസ് (Amos) 6:5 - Malayalam bible image quotes