ആമോസ് 5 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 27 -ാം വാക്യം

ഞാൻ നിങ്ങളെ ദമ്മേശെക്കിന് അപ്പുറം പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകുമാറാക്കും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവം എന്നാകുന്നു അവന്റെ നാമം.

ആമോസ് (Amos) 5:27 - Malayalam bible image quotes