ആമോസ് 5 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 17 -ാം വാക്യം

ഞാൻ നിന്റെ നടുവിൽകൂടി കടന്നുപോകുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിലും വിലാപമുണ്ടാകും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.

ആമോസ് (Amos) 5:17 - Malayalam bible image quotes