ആമോസ് 5 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 14 -ാം വാക്യം

നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിനു തിന്മയല്ല നന്മ തന്നെ അന്വേഷിപ്പിൻ; അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നതുപോലെ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കും.

ആമോസ് (Amos) 5:14 - Malayalam bible image quotes