ആമോസ് 5 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 13 -ാം വാക്യം

അതുകൊണ്ടു ബുദ്ധിമാൻ ഈ കാലത്തു മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു; ഇതു ദുഷ്കാലമല്ലോ;

ആമോസ് (Amos) 5:13 - Malayalam bible image quotes