ആമോസ് 5 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 10 -ാം വാക്യം

ഗോപുരത്തിങ്കൽ ന്യായം വിധിക്കുന്നവനെ അവർ ദ്വേഷിക്കയും പരമാർഥം സംസാരിക്കുന്നവനെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആമോസ് (Amos) 5:10 - Malayalam bible image quotes