ആമോസ് 5 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 1 -ാം വാക്യം

യിസ്രായേൽഗൃഹമേ, ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിലാപം ചൊല്ലുന്ന ഈ വചനം കേൾപ്പിൻ!

ആമോസ് (Amos) 5:1 - Malayalam bible image quotes