ആമോസ് 4 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 4 -ാം വാക്യം

ബേഥേലിൽ ചെന്ന് അതിക്രമം ചെയ്‍വിൻ; ഗില്ഗാലിൽ ചെന്ന് അതിക്രമം വർധിപ്പിപ്പിൻ; രാവിലെതോറും നിങ്ങളുടെ ഹനനയാഗങ്ങളെയും മൂന്നാംനാൾതോറും നിങ്ങളുടെ ദശാംശങ്ങളെയും കൊണ്ടുചെല്ലുവിൻ.

ആമോസ് (Amos) 4:4 - Malayalam bible image quotes