ആമോസ് 3 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 8 -ാം വാക്യം

സിംഹം ഗർജിച്ചിരിക്കുന്നു; ആർ ഭയപ്പെടാതിരിക്കും? യഹോവയായ കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു; ആർ പ്രവചിക്കാതിരിക്കും?

ആമോസ് (Amos) 3:8 - Malayalam bible image quotes