ആമോസ് 3 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 5 -ാം വാക്യം

കുടുക്കില്ലാതിരിക്കെ പക്ഷി നിലത്തെ കെണിയിൽ അകപ്പെടുമോ? ഒന്നും പിടിപെടാതെ കെണി നിലത്തുനിന്നു പൊങ്ങുമോ?

ആമോസ് (Amos) 3:5 - Malayalam bible image quotes