ആമോസ് 3 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 2 -ാം വാക്യം

ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളിലുംവച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കും.

ആമോസ് (Amos) 3:2 - Malayalam bible image quotes