ആമോസ് 3 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 10 -ാം വാക്യം

തങ്ങളുടെ അരമനകളിൽ അന്യായവും സാഹസവും സംഗ്രഹിച്ചുവയ്ക്കുന്നവർ ന്യായം പ്രവർത്തിപ്പാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്.

ആമോസ് (Amos) 3:10 - Malayalam bible image quotes