ആമോസ് 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 8 -ാം വാക്യം

അവർ ഏതു ബലിപീഠത്തിനരികത്തും പണയം വാങ്ങിയ വസ്ത്രം വിരിച്ചു കിടന്നുറങ്ങുകയും പിഴ അടച്ചവരുടെ വീഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽവച്ച് കുടിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

ആമോസ് (Amos) 2:8 - Malayalam bible image quotes