ആമോസ് 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 12 -ാം വാക്യം

എന്നാൽ നിങ്ങൾ വ്രതസ്ഥന്മാർക്കു വീഞ്ഞു കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കയും പ്രവാചകന്മാരോട്: പ്രവചിക്കരുത് എന്ന് കല്പിക്കയും ചെയ്തു.

ആമോസ് (Amos) 2:12 - Malayalam bible image quotes