ആമോസ് 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 15 -ാം വാക്യം

അവരുടെ രാജാവ് പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകേണ്ടിവരും; അവനും അവന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരും ഒരുപോലെതന്നെ എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.

ആമോസ് (Amos) 1:15 - Malayalam bible image quotes