சங்கீதம் 94 வது அதிகாரம் மற்றும் 16 வது வசனம்

துன்மார்க்கருக்கு விரோதமாய் என் பட்சத்தில் எழும்புகிறவன் யார்? அக்கிரமக்காரருக்கு விரோதமாய் என் பட்சத்தில் நிற்பவன் யார்?

சங்கீதம் (Psalms) 94:16 - Tamil bible image quotes