சங்கீதம் 93 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

திரளான தண்ணீர்களின் இரைச்சலைப்பார்க்கிலும், சமுத்திரத்தின் வலுமையான அலைகளைப்பார்க்கிலும், கர்த்தர் உன்னதத்திலே வல்லமையுள்ளவர்.

சங்கீதம் (Psalms) 93:4 - Tamil bible image quotes