சங்கீதம் 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

அவர் பூவுலகை நீதியாய் நியாயந்தீர்த்து, சகல ஜனங்களுக்கும் செம்மையாய் நீதிசெய்வார்.

சங்கீதம் (Psalms) 9:8 - Tamil bible image quotes