சங்கீதம் 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

கர்த்தரோ என்றென்றைக்கும் வீற்றிருப்பார்; தம்முடைய சிங்காசனத்தை நியாயத்தீர்ப்புக்கென்று எற்படுத்தியிருக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 9:7 - Tamil bible image quotes