சங்கீதம் 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

நீர் என் நியாயத்தையும் என் வழக்கையும் தீர்த்து, நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாய் சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருக்கிறீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 9:4 - Tamil bible image quotes