சங்கீதம் 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

என் சத்துருக்கள் பின்னாகத் திரும்பும்போது, உமது சமுகத்தில் அவர்கள் இடறுண்டு அழிந்துபோவார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 9:3 - Tamil bible image quotes