சங்கீதம் 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 20 வது வசனம்

ஜாதிகள் தங்களை மனுஷர்தான் என்று அறியும்படிக்கு, அவர்களுக்குப் பயமுண்டாக்கும், கர்த்தாவே. (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 9:20 - Tamil bible image quotes