சங்கீதம் 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 19 வது வசனம்

எழுந்தருளும் கர்த்தாவே, மனுஷன் பெலன்கொள்ளாதபடி செய்யும்; ஜாதிகள் உம்முடைய சமுகத்தில் நியாயந்தீர்க்கப்படக்கடவர்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 9:19 - Tamil bible image quotes