சங்கீதம் 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 18 வது வசனம்

எளியவன் என்றைக்கும் மறக்கப்படுவதில்லை; சிறுமைப்பட்டவர்களுடைய நம்பிக்கை ஒருபோதும் கெட்டுப்போவதில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 9:18 - Tamil bible image quotes