சங்கீதம் 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

துன்மார்க்கரும், தேவனை மறக்கிற எல்லா ஜாதிகளும், நரகத்திலே தள்ளப்படுவார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 9:17 - Tamil bible image quotes