சங்கீதம் 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 16 வது வசனம்

கர்த்தர் தாம் செய்த நியாயத்தினால் அறியப்படுகிறார்; துன்மார்க்கன் தன் கைகளின் செய்கையிலே சிக்கிக்கொண்டான். (இகாயோன், சேலா.)

சங்கீதம் (Psalms) 9:16 - Tamil bible image quotes