சங்கீதம் 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 14 வது வசனம்

தேவரீர் எனக்கு இரங்கி, என்னைப் பகைக்கிறவர்களால் எனக்குவரும் துன்பத்தை நோக்கிப்பாரும்.

சங்கீதம் (Psalms) 9:14 - Tamil bible image quotes