சங்கீதம் 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

சீயோனில் வாசமாயிருக்கிற கர்த்தரைக் கீர்த்தனம்பண்ணி, அவர் செய்கைகளை ஜனங்களுக்குள்ளே அறிவியுங்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 9:11 - Tamil bible image quotes