சங்கீதம் 9 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

கர்த்தாவே, உம்மைத் தேடுகிறவர்களை நீர் கைவிடுகிறதில்லை; ஆதலால், உமது நாமத்தை அறிந்தவர்கள் உம்மை நம்பியிருப்பார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 9:10 - Tamil bible image quotes