சங்கீதம் 86 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

என் தேவனாகிய ஆண்டவரே; உம்மை என் முழு இருதயத்தோடும் துதித்து, உமது நாமத்தை என்றென்றைக்கும் மகிமைப்படுத்துவேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 86:12 - Tamil bible image quotes