சங்கீதம் 83 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

நிலத்துக்கு எருவாய்ப்போன சிசெரா, யாபீன் என்பவர்களுக்குச் செய்ததுபோலவும், அவர்களுக்குச் செய்யும்.

சங்கீதம் (Psalms) 83:10 - Tamil bible image quotes