சங்கீதம் 81 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

என் ஜனமோ என் சத்தத்துக்குச் செவிகொடுக்கவில்லை; இஸ்ரவேல் என்னை விரும்பவில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 81:11 - Tamil bible image quotes