சங்கீதம் 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

உம்முடைய கரத்தின் கிரியைகளின்மேல் நீர் அவனுக்கு ஆளுகை தந்து,

சங்கீதம் (Psalms) 8:6 - Tamil bible image quotes