சங்கீதம் 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

நீர் அவனைத் தேவதூதரிலும் சற்றுச் சிறியவனாக்கினீர்; மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் அவனை முடிசூட்டினீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 8:5 - Tamil bible image quotes