சங்கீதம் 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும், மனுபுத்திரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம்?

சங்கீதம் (Psalms) 8:4 - Tamil bible image quotes