சங்கீதம் 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

உமது விரல்களின் கிரியையாகிய உம்முடைய வானங்களையும், நீர் ஸ்தாபித்த சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களையும் நான் பார்க்கும்போது,

சங்கீதம் (Psalms) 8:3 - Tamil bible image quotes