சங்கீதம் 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

பகைஞனையும் பழிகாரனையும் அடக்கிப்போட, தேவரீர் உம்முடைய சத்துருக்களினிமித்தம் குழந்தைகள் பாலகர் வாயினால் பெலன் உண்டுபண்ணினீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 8:2 - Tamil bible image quotes